سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳

آهنگ جدید عماد طالب زاده به نام «چال گونه»

۳۷۸ بازديد
متن آهنگ عماد طالب زاده چال گونه
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ داره اون دو ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﺳﻴﺎﻫﺖ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎت ، ﺧﻨﺪه ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﻳﺎد ﺑﻬﺖ
ﺷﺒﻮ روﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﺖ
دﻟﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺮات ، آره ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻣﺖ
ﺗﻮ ﻳﻪ آﺳﻤﻮن دﻟﻢ ، ﻳﺪوﻧﻪ ﺳﺘﺎره داره
ﺗﻮ رو ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺪﺟﻮری ﻛﻢ ﻣﻰ ﻳﺎره
ﺑﻮی ﻋﻄﺮت ﻛﻪ ﻣﻰ ﻳﺎد دﻟﻢ ﻳﻪ ﺑﻰ ﻗﺮاره
ﺑﻴﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻴﺮون داره ﺑﺎرون ﻣﻰ ﺑﺎره
ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ ﺗﻮ رو ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ دﻳﮕﻪ ﺷﺪی ﻟﻴﻠﻴِ ﺧﻮدم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﻣﻰ ﺧﻮاﻣﺖ
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻧﻤﻰ ﻳﺎد ﺑﻬﺖ
اﮔﻪ ﺻﺪ ﺑﺎره دﻳﮕﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎم دوﺑﺎره
ﺑﺎزم ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻰ ﺷﻢ دﻟﻢ ﭼﺎره ﻧﺪاره
ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ ﺗﻮ رو ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺖ دارم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﻣﺠﻨﻮﻧﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻢ ، ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻰ دوﻧﻦ دﻳﮕﻪ ﺷﺪی ﻟﻴﻠﻴِ ﺧﻮدم آﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.